Menu Close

Tag: පැන විසඳුම්

EP234: Speed up your ADSL!

PWA (progressive web applications), හැකින්ටොෂ් ගොඩනඟන්නේ කෙසේද, Video සම්මන්ත්‍රණ සේවාදායකයක් ස්වයං සත්කාරකත්වය සැපයීම, Power Line data, DIY නිවාස ආරක්ෂක පද්ධතිය, HDD vs SSD ජීවිත කාලය,…

EP232: You Have Been Hacked!

දිගු කාලීන දත්ත ගබඩා කිරීම, facebook භාවිතා කරන්නන්ට හිරිහැර කිරීම, web hosting ගිණුමක් තෝරා ගැනීම, SLT හැක් කළාද?, AMOLED Display විශ්වසනීයත්වය පිළිබඳ ගැටළුව, HDD data…

EP231: Save Internet Data!

Google Drive, Dropbox ආදේශක, SSH Tunneling ගැන, Internet data බාවිතය අඩුකිරීම. Game streaming වැඩකරන ආකාරය, TLS 1.3 හා SSL ගැන, Magento security, Surge/අකුණුවලින් ආරක්ෂාවීම, RDP…

EP230: Privacy is a Joke!

සමාගමකට VPN, සමාගමක IT infrastructure කළමනාකරණය, ලංකාවේ privacy?, Smart ID ලංකාවට, Raspberry Pi එකක programing කිරීම, Woocommerce වලට payment gateway, government security. Download MP3 or…

EP229: Get Rich with Online Jobs!

Apple Mac හාඩ්වෙයාර් මත Linux ධාවනය කිරීම, Desktop operating system එකක් ලෙස Linux භාවිතය, program language එකක් හෝ framework එකක් project එකකට තෝරා ගන්නා විදිය,…

EP223: ඇයි Docker, කාලිංගට OnePlus ?, HAM Radio, Amature Radio, Github Unlimited private repo, Magento ගැන, ලංකාවේ බාස්ලට වැඩ බැ, Arduino industrial

docker බාවිතය හා Virtual Machine, Backup ගන්න එකේ වැදගත්කම, iPhone විකිණීම අඩුවෙයි, Amature Radio, Github Unlimited private repo, Magento large scale හා optimization, Car වලට…

EP222: Grumpy Old Men! Data Science, iPad නැවෙයි!, Socket Programing, NodeJS, React Native vs Native development, GraphQL රෙදි වන්න Treadmill තෝරාගැනීම.

podcast අහන එක හා එහි කරදයක් නැතුව අහන්න තියන ගැටළු. Data Science හා Big Data විතතරත්මකව. socket programing ගැන හා බාවිතය. NodeJS large scale වල.…

EP221: පව්ද්ගලිකත්වය, Linux බාවිතා කරීමේ වාසි. javascripts වලින් ඔබ්බට, බාල LED light, Java ඉගෙන්න ගන්න එක. QA කෙනෙකු වීම. Enterprise software development, Webassembly

තමග්ගේ පව්තගලිකත්වය අන්තරයල පරිහරණයේ, CTO කෙනෙකුගේ කාර්යබාරය, Windows වෙනුවට Linux බාවිතයේ ඇති වැසි හා අවාසි. Javascript නව framework හා security ගැන. මිලෙන් අඩු LED බල්බ්…

EP219: මොලය දියුණු කිරීම. අගහරු වල ෆොටෝ quality, Android or iOS development ? HTTPS (SSL), 110v හා 230v බවිත වෙන්නේ අයි ? Freelancing වල මිල.

ඔලුවේ හිලක් විදලා මොලේ වැඩි කරන්න ? අගහරු වල ගන්න ෆොටෝ වල ගුණාත්මක බවය අඩු ඇයි ? Android ද iOS ද developer කෙනෙක් වෙන එක…

EP217: අලුත් ඇපල් මැක්, කලුවරේ ෆොටෝ ?, ස්ටැන්ලී මියයි! 11.11 එක ඇත්තක්ද ? ඊ-සිගරට්.

අලුත් ඇපල් මැක්, කලුවරේ ෆොටෝ ?, ස්ටැන්ලී මියයි! 11.11 එක ඇත්තක්ද ? ඊ-සිගරට්. අලුත් Raspberry Pi එකක්, 11.11 එක ඇත්තක්ද ? අඩුවට ගන්න ගැජට් ?…

EP216: කැමරා 4රේ ෆොන් ? රනුකගේ අලුත් ෆොන්, Oneplus VoLTE, දුරකතන රෙඩියේෂන්, අනයන තහනම් බාන්ඩ ? සිංහලෙන් පරිගනක ?

කැමරා 4රේ ෆොන් ? රනුකගේ අලුත් ෆොන්, Oneplus VoLTE, Atmos ෆිල්ම් හෝල්, දුරකතන රෙඩියේෂන්, අනයන සහදා තහංචි දැමූ බාන්ඩ, පාසල් වල Titanic පෙන්වයි, සිංහලෙන් පරිගනක…

EP208: Ranuka RAP කරයි! HTTPS/TLS secure ද, ලාබම internet, Youtube කලාව. ජංගම දුරකථන ජැමින්, Don’t trust tech ?

HTTPS/TLS/Certificate ගැන විස්තරාත්මකව, time based internet ගැන හා ලාබම internet connection එක. Youtube චැනල් හැදීම හා මොනවද කලයුතු දේ. ජංගම දුරකථන ජෑම් කිරීම හා man-in-the…

EP206: Win Gifts :) How alexa, google, siri works, අන්තර්ජාලයෙන් ආදරය, SSD life,

GearBest අනුග්‍රහයෙන් අපි තෑගි දෙනවා, දිනාගන්න විදිය දැනගන්න දැම්ම අහන්න 🙂 මාතෘකාවේ නැති බොහෝද අපි අද කතා කරා, recording එකේ ක්ලි එන එක පොඩි වෙලාවක් පමණයි.…

EP204: courier සමාගම්, CPU/GPU තෝරාගන්නේ කොහොමද, Techකතා තෑගි, Biometric security, Apple Pay, Samsung Pay හා mobile wallet

Courier සමාගම්. CPU/GPU තෝරාගන්නේ කොහොමද. Techකතා තෑගි. programing ඉගෙන්න ගන්න විදිය. Biometric security, Software installer එකක් සැදීම. Apple Pay, Samsung Pay හා mobile wallet, මතක…