Menu Close

Category: අමිල සුව

රතන සූත්‍රය තේරෙන සිංහලෙන්

“චිත්තීකතං මහග්ඝඤ්ච අතුලං දුල්ලභ දස්සනං අනෝමසත්ත පරිභෝගං රතනං තේන වුච්චතී” මහත් ගරුත්වයට පත්වෙන, මහත් වටිනාකමක් ඇති, අසමාන, දුලභව දැකිය හැකි, උත්තම පුද්ගලයන් පරිභෝග කරන අර්ථයන්…

ත්‍රිපිටකයට ඉබි යතුරු දාන පනත් කෙටුම්පත පරදවමු.

  ‘‘සියා ඛො පනානන්‌ද, තුම්‌හාකං එවමස්‌ස – ‘අතීතසත්‌ථුකං පාවචනං, නත්‌ථි නෝ සත්‌ථා’ති. න ඛෝ පනේතං, ආනන්‌ද, ඒවං දට්‌ඨබ්‌බං. යෝ වෝ, ආනන්‌ද, මයා ධම්‌මෝ ච විනයෝ…

නරියන්ට කුකුල්ලු බාරදෙන පනත

  අන්තවාදය පතුරුවන…. බෞද්ධයන් බේද කරන අර්ථයෙන් විභජ්ජවාදී වන… කළ්‍යාණ මිත්‍ර සංසේවනයට වැටකපන …. සංඝ සාමග්ගිය බිඳදමන…. නැඟුණු දහම යටපත් කරන්න හීන දකින… සතුටින් උදව්…

වහරකථේරාභිවන්දනා–මහානුභාවසම්පන්න වට්ටක පිරිත

  “න භික්ඛවේ, ඒතං ඒතරහි මය්හං බලං; යං ඉමං භූමිප්පදේසං පත්වා ඒස අග්ගි නිබ්බායති. ඉදං පන මය්හං පෝරාණකසච්චබලං. ඉමස්මිං හි පදේසේ සකලම්පි ඉමං කප්පං අග්ගි…

තිරෝකුඩ්ඩ සූත්‍රය තේරෙන සිංහලෙන්

තිරෝකුඩ්ඩේසු තිට්ඨන්ති සන්ධිසිංඝාටකේසු ච  ද්වාරබාහාසු තිට්ඨන්ති ආගන්ත්වාන සකං ඝරං ඤාතිප්‍රේතයෝ (මිය පරලොව යාමෙන් පසුව) තමන් පෙර විසූ ගෙය (ස්වකීය ගෘහය) කරා පැමිණ බිත්තියෙන් පිට ද ගෘහසන්ධි, බිත්ති මුල යනා දී තැන් හි සිටිති. පහූතේ අන්නපානම්හි ඛජ්ජභොජ්ජේ උපට්ඨිතේ  න තේසං කෝචි සරති සත්තානං කම්මපච්චයා කන බොන බොහෝ ආහාරපාන පිළියෙල ව ඇති කල්හි පවා කිසි ම නෑදෑයෙක් ඒ පරලොකරාප්ත ඤාතීන් ඔවුන් ගේ අකුසල කර්මහේතුවෙන් ම සිහි නො කරයි. ඒවං දදන්ති ඤාතීනං යේ හොන්ති අනුකම්පකා  සුචිං පණීතං කාලේන කප්පියං පානභෝජනං නෑයන් අතුරෙන් යම් කෙනෙක් ඒ ඤාතිප්‍රේතයන් උදෙසා ඔවුනට අනුකම්පා වෙන් කැප වූ ආහාර පාන දන් දෙනු ලබයි, ඉදං වෝ ඤාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඤාතයෝ  තේ ච තත්ථ සමාගන්ත්වා ඤාතිපේතා සමාගතා මෙහි රැස් වූ අප ගේ ඤාතිප්‍රේතයන් “මේ දානය පරලොව ගිය අප ගේ නෑයනට වේවා! ඒ මියපරලොව ගිය ඤාතියෝ සුවපත්වෙත්වා!” කියා. පහූතේ අන්නපානම්හි සක්කච්චං අනුමෝදරේ  චිරං ජීවන්තු නෝ ඤාතී යේසං හේතු ලභාමසේ ඒ ඤාතිප්‍රේතයෝ උදෙසා සකසා බොහෝ ආහාරපාන දෙනු ලබන කල්හි ඒ දානය බුක්තිවිඳ ඒ පින ද සතුටින් අනුමෝදන් වෙති. ඒනිසා ප්‍රත්‍ය සම්පත් ලබා “මේ දානය දුන්න අපේ නෑයෝ දීර්ඝායුෂ ලබත්වා!” කියා සතුටින් ආශිර්වාද කරති.  අම්හාකඤ් ච කතා පූජා දායකා ච අනිප්ඵලා න හි තත්ථ කසී අත්ථි ගෝරක්ඛෙත්ථ න විජ්ජති  ඒ දන් දුන් දායකයෝ ද (කිසි කලෙකත්) ඵල රහිතයෝ නො වෙති. (දානය දුන්න පිරිසට පාඩුවක් වෙන්නෙ නැහැ.)  (ඒ පරලෝකයෙහි) සී සෑමක් නැත්තේ ය, ගව පාලනය කිරීමක් නැත්තේ ය,  වණිජ්ජා තාදීසි නත්ථි හිරඤ්ඤේන කයාක්කයං ඉතෝ දින්නේන යාපෙන්ති පේතා කාලකතා තහිං  (ඒ පරලෝකයෙහි) වෙළෙඳාමකුත් නැත්තේ ය, රන්රිදියෙන් (මුදලින්) කරන ගණුදෙනුවක් ද නැත්තේ ය. ඤාතිප්‍රේතයන් හට මේමිනිස්ලොව වසන නෑ හිතමිතුරන් විසින් දෙන ලද ප්‍රත්‍ය සහ ප්‍රත්‍ය දීමෙන් කරන අනුමෝදනාවන් නිසා ම (ලැබෙන විදිහට) එහියැපීම වන්නේ ය. උන්නමේ උදකං වට්ඨං යථා නින්නං පවත්තති  ඒවමේව ඉතෝ දින්නං පේතානං උපකප්පති යම් සේ උස් බිමක (වැසි හැටියට) වැටුණු ජලය මිටි බිමක් කරා ගලා බසී ද, එ පරිද්දෙන් ම මේ මිනිස් ලොවෙහි දී (සුජීවත්) ඤාතිමිත්‍රයන් විසින් දෙන දාන (ප්‍රත්‍ය සහ ප්‍රත්‍යානුමෝදනාවන්) ඒ ඤාතිප්‍රේතයන් කරා පැමිණේ.…

2012 දෙසැම්බර් 21 ලෝක විනාශය සිදු නොවන බවට වහරක හිමියන් 2008 සිට කල දේශණා දහයක්!

මායාවරුන් ගේ කැලැන්ඩර කතාව පාදක කරගෙන 2012.12.21 දින ලෝක විනාශය සිද්ධ වෙන බවට විවිධ ගිහිපැවිදි පිරිස් කළ කතා සහිත වීඩියෝපට YouTube අවකාශයේ තියෙනව. ඒ වගේම 2012…

රුවල් ඉරී ගිය ගීතයේ ලෝකෝත්තර අර්ථ විචාරය

නැවක් උපමාකර ඇති පහත ගථාව “රුවල් ඉරී ගිය” ගීතය ගැන බුද්ධික සේමසිංහ මහතා දක්වන ලෝකෝත්තර අර්ථ විචාරය එක්ක සමපාත වෙන බවක් පෙනෙනවා. අබලා නං බලීයන්තිමද්දන්තේ නං…

සත්‍යාවබෝධයෙන් සහ මුලාවෙන් කරනා ප්‍රකාශ

අති පූජ්‍ය වහරක අභයරත්නාලංකාර මහා තෙරුන් වහන්සේ විසින් 2012.10.15 දින වහරක අරිය චින්තාශ්‍රම බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ දී ගැටලුවකට පිලිතුරු. මම මුලින් ම වහරක හිමියන් ගේ සජීවී දේශනාවක් ඇහුවේ…

විභජජවාදී ආභිධර්මික සම්භාෂණය සහ වහරහ හාමුදුරුවෝ

මා අකැමතිම දේකෙනෙකුගේ හිත රිදෙන සේ කටයුතු කිරීම හා ඒ මගින් සිත් තැවුල් ඇති කරගැනීම. එය අනාර්ය භූමියයි.මා කැමතිම දේ කෙනෙකුගේ හිත නිවෙන සේ කටයුතු කිරීම…

ගිහිවත, පැවිදිවත සහ නිවන

අති පූජ්‍ය වහරක අභයරතනාලංකාර තෙරුන් වහන්සේ විසින් අත්ථ, ධම්ම, නිරුක්ති, පටිභාන යන සිව්පිළිසිඹියා ඥානයන්ගෙන් ගිහිවත, පැවිදිවත සහ නිවන පසක්කර දෙන දහම් ඉතා හරවත් ධර්ම දේශනාවක්…

ධර්මය තුලින් මා දුටු රහතන් වහන්සේගේ ආදාහන පුජෝත්සවය

ඛීණං පුරාණං නවං නත්ථි සම්භවංවිරත්ත චිත්තා ආයතිකෙ භවස්මිං තෙ ඛීණා බීජා අවිරූළ්හිච්ඡන්දා නිබ්බන්ති ධීරා යථා යං පදීපෝ ඉදම්පි සඞඝෙ රතනං පණීතං එතෙන සච්චේන සුවත්ථි හොතු

අනුබුදු සඳහම් වර්ෂා — නපරෝපරං නිකුබ්බේත කමටහන-7 “එවම්පි සබ්බභූතෙසු…”

කරණීය මත්ත සූත්‍රානුසාරයෙන් අති පූජ්‍ය වහරක අභයරතනාලංකාර මහා තෙරුන් වහන්සේ විසින් අත්ථ-ධම්ම-නිරුක්ති-පටිභාන කියන සිව්පිළියා මහා ඥානයන්ගෙන්—සියලු වැහුම් හැර—අපට පසක්කර දුන් කමටහනක් / ආරක්ඛක ගාථාවක් ගැන සිදු කරන…