මේ සිද්ධියෙන් ඔබට තේරෙනවා ඇති සසර ගමන කොතරම් බරපතලද
 කියලා. අපි හිතන තරම් ලස්සන ගමනක් නෙවෙයි. වැඩිපුර අපට 
ලැබෙන්නේ සත්පුරුෂ ආශ‍්‍රය නොවෙයි. අසත්පුරුෂ ආශ‍්‍රයයි. 
දැක්කනේ, කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලෙ පාප මිත‍්‍ර 
ආශ‍්‍රයෙන් වෙච්ච දේ. කෙනෙකුට ඕන වුණා පින් කරගන්න. සිල් 
රකින්නත් ඕන වුණා. දන් දෙන්නත් ඕන වුණා. නමුත් අසත්පුරුෂ
 බාලයන්ගේ බහට හසුවුණු යහපත් පුද්ගලයන් පවා විනාශ වුණා. 
නිරයේ වැටිලා දුක් විඳින කොට අරයා කිව්වා, මෙයා කිව්වා කියලා 
බේරෙන්න බැහැ නෙව.
මේ සත්‍ය තත්වය අපි තේරුම් ගන්නට ඕන. 
එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගාථාව විස්තර කොට චතුරාර්ය සත්‍යය 
වදාළා. අර කඩුපුල් මල් ගෙනාපු පුද්ගලයා එම ආසනයේදීම 
සෝවාන් ඵලයට පත්වුණා. සතර අපායෙන් සදහටම අත්මිදුණා. 
රජතුමා හොඳටම පැහැදුණා. අඥාන පුරෝහිතයන්ගේ ආකාසේ 
ඉන්න නවග‍්‍රහයන් ගැන කළකිරුණා. යාගය වහාම නැවැත්තුවා. 
සියලු සතුන් නිදහස් කෙරෙව්වා. හොඳට සංග‍්‍රහ කරලා පිටත් කළා.
 එ් වගේම රජතුමා මල්ලිකා දේවියට බොහොම පින් දුන්නා.
The Story of a Person

While residing at the Jetavana monastery, the Buddha uttered  with 
reference to a certain young man and King Pasenadi
 of Kosala.

One day King Pasenadi, while going out in the city, 
happened to see a beautiful young woman standing at 
the window of her house and he instantly fell in love 
with her. So the king tried to find ways and means of
 getting her. Finding that she was a married woman, 
he sent for her husband and made him serve at 
the palace. Later, the husband was sent on an impossible 
errand by the king. The young man was to go to a place,
 a yojana (twelve miles) away from Savatthi, bring back
 some Kumuda lotus flowers and some red earth 
called ‘arunavati’ from the land of the dragons (nagas)
 and arrive back at Savatthi the same evening, in time 
for the king’s bath. The king’s intention was to kill the
 husband if he failed to arrive back in time, and to take 
the wife for himself.

Hurriedly taking a food packet from his wife, the young
 man set out on his errand. On the way, he shared his 
food with a traveller. He also threw some rice into the 
water and said loudly, “O guardian spirits and dragons
 inhabiting this river! King Pasenadi has commanded
 me to get some Kumuda lotus flowers and arunavati 
red earth for him. I have today shared my food with a 
traveller; I have also fed the fish in the river; I now share 
with you the benefits of the good deeds I have done today. 
Please get the Kumuda lotus and arunavati red earth for me.” 
The king of the dragons, hearing him, took the appearance
 of an old man and brought the lotus and the red earth.
On that evening, King Pasenadi, fearing that the young 
husband might arrive back in time, had the city-gates
 closed early. The young man, finding the city-gates closed,
 placed the red earth on the city-wall and stuck the flowers 
on the earth. Then he declared loudly, “O citizens! Be my 
witnesses! I have today accomplished my errand in time as 
instructed by the king. King Pasenadi, without any 
justification, plans to kill me.” After that, the young man 
left for the Jetavana monastery to take shelter and find 
solace in the peaceful atmosphere of the monastery.
Meanwhile, King Pasenadi, obsessed with sexual desire,
 could not sleep, and kept thinking out how he would get rid
 of the husband in the morning and take his wife. At about 
midnight, he heard some eerie sounds; actually, these 
were the doleful voices of four persons suffering in 
Lohakumbhi Niraya . Hearing those weird voices, the king 
was terrified. Early in the morning, he went to the Buddha, 
as advised by Queen Mallika. When the Buddha was
 told about the four voices the king heard in the night, he
 explained to the king that those were the voices of four 
beings, who were the sons of rich men during the time of
 Kassapa Buddha, and that now they were suffering in
 Lohakumbhi Niraya because they had committed sexual 
misconduct with other people’s wives. Then, the king 
came to realize the depravity of the deed and the severity 
of the punishment. So, he decided then and there that he 
would no longer covet another man’s wife. “After all, it was
 on account of my intense desire for another man’s wife 
that I was tormented and could not sleep the whole
 of last night,” he reflected. Then King Pasenadi 
said to the Buddha, “Venerable Sir, now I know how long 
the night is for one who cannot sleep.” The young man 
who was close at hand also said, “Venerable Sir, because
 I had travelled the full distance of a yojana yesterday, 
I, too, know how long the journey of a yojana is to one who
 is weary.”

පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ